Regulamin

Regulamin Serwisu Cave.art

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają
  1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia przez Cave.art usług drogą elektroniczną, ogólne warunki korzystania ze Sklepu, jak również warunki umów zawieranych na odległość przy jego użyciu. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z usług Cave.art świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności przed złożeniem zapytania przy użyciu formularza kontaktowego, dokonaniem zapisu na newsletter lub zakupem w Sklepie.
  2. Portal – strona internetowa wraz z zakładkami i funkcjonalnościami zamieszczona pod adresem internetowym: https://www.cave.art.
  3. Cave.art – oznacza podmiot prowadzący Portal, stanowiący usługodawcę w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz sprzedawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, którym pozostaje:Fundacja CAVE.ART z siedzibą w Koninie przy ul. Bydgoskiej 7 (62-510 Konin), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000950042, posiadająca NIP: 6653045494 oraz nr REGON: 521080270.adres biura Fundacji oraz korespondencyjny: al. 1 Maja 10, 62-510 Konin
   adres elektroniczny: info@cave.art
   nr tel.: 573 131 005
  4. Dzieło Sztuki – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  5. Sklep – platforma sprzedażowa prowadzona przez Cave.art przy posłużeniu się Portalem, umożliwiająca Klientom nabywanie na odległość Dzieł Sztuki oferowanych przez Cave.art.
  6. Klient – osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży z Cave.art przy użyciu Sklepu. Klient będący osobą fizyczną, który korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.
  7. Usługa – usługę świadczoną przez Cave.art drogą elektroniczną przy posłużeniu się Portalem, umożliwiającą jego użytkownikom lub Klientom:
   1. zapoznawanie się z treściami zamieszczanymi na Portalu przez Cave.art albo innych użytkowników,
   2. udostępnianie treści przez użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   3. kontaktowanie się z Cave.art za pośrednictwem zamieszczonego w Portalu formularza,
   4. zapoznawanie się z ofertę Sklepu, w tym z informacjami, opisami oraz cenami Dzieł Sztuki,
   5. rejestrowanie się oraz zakładanie indywidualnego konta Klienta na Portalu,
   6. składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży przy użyciu Sklepu zamieszczonego na Portalu
   7. zapisanie się, a następnie uzyskiwanie Newslettera zawierającego treści związane z Portalem.
  8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, w jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 2. Do korzystania z Usług świadczonych przez Cave.art konieczne jest dysponowanie przez użytkowników oraz Klientów, na wykorzystywanych urządzeniach, system operacyjnym: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszymi wersjami, jedną z popularnych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera). W celu pełnego wyświetlania treści zamieszczonych na Portalu konieczne jest aktywowanie funkcji Javascript oraz obsługi plików cookies. Portal jest dostępny dla użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na wszystkich urządzeniach posiadających dostęp do Internetu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzednich zdaniach niniejszego ustępu. Cave.art zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Portalu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych albo modernizacyjnych.
 3. Cart świadczy Usługi na rzecz użytkowników Portalu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Stanowi on integralną część zawieranych przez Cave.art z użytkownikami Portalu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy może zapoznać się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i od tego momentu użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności udostępniona na stronie cave.art.
 5. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres lub funkcjonalność może ulegać zmianom. Cave.art będzie informować o tych zmianach na Portalu, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ograniczania dostępności lub dokonywania zmian Usług na czas oznaczony lub bezterminowo.
 6. Cave.art przetwarza wszelkie dane osobowe użytkowników oraz Klientów, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie celem prawidłowej realizacji Usług oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych, jak również pouczenia i informacje o przysługujących użytkownikom oraz Klientom uprawnieniach zostały ujęte w Polityce Prywatności zamieszczonej na Portalu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaprzestając korzystania z Portalu lub rezygnując z zakupu w Sklepie, a następnie wyłączając dostęp ze swojej przeglądarki internetowej do Portalu. W przypadku użytkownika zarejestrowanego, może on w każdej chwili zażądać usunięcia jego konta albo zaprzestania przesyłania mu Newslettera, poprzez przesłanie odpowiedniej dyspozycji na adres info@cave.art. Rezygnacja, o której mowa w poprzednim zdaniu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ale nie powoduje rozwiązania innych umów zawartych z Cave.art za pośrednictwem Portalu.
 8. Cave.art informuje, że umieszczanie przez użytkownika lub Klienta w ramach Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zabronione. W szczególności, użytkownikowi nie wolno przesyłać przy użyciu Portalu albo zamieszczać na nim informacji lub danych powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Cave.art lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługodawcy hostingu, itp.).
 9. Treści, strony i usługi Portalu są chronione prawem polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem do prywatności i prawem do wizerunku ( „Prawa własności intelektualnej”). Cave.art i jego użytkownicy Portalu zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do opublikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych Praw własności intelektualnej poprzez korzystanie z Portalu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Portalu.
 11. Cave.art nie kontroluje środowiska komputerowego użytkownika, zaleca jednak, aby użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Portalu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 12. Cave.art zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej użytkownika.
 13. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Cave.art ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.


§ 2. Sklep – obowiązki informacyjne

 1. Cave.art oświadcza, co następuje:
   1. wszystkie istotne postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, tj. nazwa sprzedawanego Dzieła Sztuki, jego cena, warunki płatności, dostawy i koszty dostawy, wyświetlane są na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia, na podstawie „Przegląd zamówienia”;
   2. cechy i właściwości sprzedawanych Dzieł Sztuki określa informacja wyświetlana przed przejściem do podstrony „Sprawdzić zamówienie i potwierdzić”. Klient przed potwierdzeniem złożenia zamówienia powinien zweryfikować, czy wyświetlane na tej podstronie dane odpowiadają oczekiwanemu przez niego Dziełu Sztuki oraz warunkom transakcji;
   3. Cave.art jest zobowiązany dostarczyć Dzieło Sztuki zgodne z umową, tj. pozbawione wad;
   4. Klientowi przysługują przewidziane prawnie uprawnienia, w szczególności z tytułu niezgodności sprzedanego Dzieła Sztuki z umową (rękojmia);
   5. wszystkie Dzieła Sztuki oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczone do obrotu.
 2. Wszystkie użyte w Sklepie fotografie Dzieł Sztuki pozostają własnością ich autorów, a umieszczone zostały na Portalu wyłącznie w celu poinformowania i oznaczenia sprzedawanych przedmiotów.
 3. Informacje podawane w Portalu i w Sklepie, w tym również dotyczące cen Dzieł Sztuki, nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do składania ofert oraz zawarcia umowy.
 4. Cave.art nie skonstruował, ani nie zobowiązywał się do przestrzegania odrębnego od Regulaminu, dobrowolnego zbioru zasad postępowania przedsiębiorców, tj. tzw. kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


§ 3. Sklep – składanie i realizacja zamówień

 1. Cave.art za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość Dzieł Sztuki znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami Dzieł Sztuki Klient może się zapoznać przed złożeniem towaru na podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych Dzieł.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.
 3. Klient, zamawiając Dzieła Sztuki w Sklepie, określa:
  1. zamawiane przez siebie Dzieła Sztuki,
  2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony, a także dane niezbędne do wystawienia faktury,
  3. sposób dostawy,
  4. sposób płatności.
 1. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu Dzieła Sztuki w Sklepie, zamieszczone przy nim ceny:
  1. podawane są w wymienionej walucie, a w razie braku oznaczenia waluty – w euro;
  2. nie obejmują podatku VAT oraz kosztów dostawy,
  3. nie obejmują dodatkowej opłaty z tytułu droit de suite, w wysokości 5%, przysługującej twórcy Dzieła Sztuki w związku z jego odsprzedażą.
 1. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia podawane są na etapie jego składania i powiększają sumę do zapłaty.
 2. Cave.art zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Dzieł Sztuki, jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiany cen wynikłe z realizacji uprawnienia opisanego w zdaniu poprzednim nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, zapłaty można dokonać:
  1. gotówką, podczas odbierania przedmiotu zamówienia w biurze Cave.art; w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu jego składania na stronie internetowej Sklepu.
  2. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem); w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu jego składania na stronie internetowej Sklepu.
  3. przelewem bankowym, e-przelewem (T-Pay, PayPal) lub kartą kredytową; w tym przypadku wydanie Dzieła Sztuki albo nadanie zawierającej je przesyłki nastąpi dopiero po ustaleniu przez Cave.art wpływu środków pieniężnych na jego rachunek.
 1. Klient zamawia Dzieło Sztuki poprzez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka”, zamieszczonej przy opisie danego Dzieła Sztuki na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych w nim warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Cave.art. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Cave.art oraz Klienta umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Cave.art przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Dzieł Sztuki będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Cave.art przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, obejmujące: potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na Trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu, listę wybranych Dzieł Sztuki, ceny jednostkowe Dzieł Sztuki i cenę łączną zamówienia, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Cave.art.
 5. Zamówione Dzieło Sztuki może być wydane Klientowi w zależności od jego wyboru:
   1. pod adresem wskazanym przez Klienta w zamówieniu;
   2. osobiście w biurze Cave.art, którego adres został podany na wstępie Regulaminu.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura ta jest dołączana do dostarczanego Dzieła Sztuki lub przesyłana odrębną korespondencją, w tym elektroniczną – jeżeli są spełnione wymogi określone prawem.
 7. Cave.art zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień  w odniesieniu do wskazanych Dzieł Sztuki, ich kategorii albo liczby zamawianych Dzieł.
 8. Termin realizacji zamówienia jest ustalany dla każdego Dzieła Sztuki indywidualnie. Informacje o czasie potrzebnym na przygotowanie Dzieła do wysyłki są podawane w jego opisie w Sklepie.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, Cave.art poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną przy użyciu numeru telefonu wskazanego przez Klienta.
 10. W przypadku, gdy realizacja zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Cave.art może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Cave.art będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w zadeklarowanym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w możliwej części, przy czym Cave.art będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie zadeklarowanym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Dzieł Sztuki zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).
 1. Jeżeli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, a następnie Klient anuluje zamówienie w całości albo w części w przypadkach opisanych w ust. 17 powyżej, Cave.art zwróci zapłaconą cenę w odpowiedniej części w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu rezygnacji Klienta, na zasadach identycznych jak określone w Regulaminie w razie odstąpienia od umowy.
 2. Cave.art wstrzymuje realizację zamówienia, jeżeli przy jego złożeniu Klient nie podał wszystkich danych potrzebnych do jego wykonania, o które Cave.art zapytywał w trakcie składania zamówienia. W takim przypadku Cave.art wezwie Klienta, o ile jest to możliwe, do poprawienia lub uzupełnienia tych danych, a w przypadku bezskuteczności tego wezwania, anuluje zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 3. Z uwagi na treść warunków umów lub regulaminów świadczenia usług przez firmy kurierskie, celem zachowania uprawnień odszkodowawczych w razie powstania szkody w czasie pomiędzy wysłaniem przez Cave.art przesyłki zawierającej zamówione Dzieła Sztuki, a jej odbiorem przez Klienta, przed przyjęciem przesyłki Klient powinien ją zbadać w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności, Klient powinien sprawdzić w obecności przewoźnika (kuriera), czy Dzieło Sztuki oraz jego opakowanie jest wolne od wad, uszkodzeń albo ubytków, które mogły powstać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy Dzieło to jest zgodne z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniu zastępczym albo naruszonym, należy odmówić odbioru przesyłki, spisać w obecności przewoźnika (kuriera) protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Cave.art.


§ 4. Sklep – reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej sprzedanego Dzieła Sztuki, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, określone przepisami prawa. Celem ich realizacji, Klient może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres biura Cave.art lub adres poczty elektronicznej shop@cave.art. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu w Sklepie.
 2. art ustosunkowuje się do zawiadomienia o wadach w terminie 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku.
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 100 dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: shop@cave.art. Cave.art niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zawiadomi Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy (lub przedsiębiorcy, któremu uprawnienia konsumenta przysługują odpowiednio), Cave.art zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Cave.art został powiadomiony o odstąpieniu. Zwrotu płatności Cave.art dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Cave.art może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cave.art, ten ostatni nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Cave.art lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Cave.art do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Jako miejsce dokonywanie zwrotu towaru wskazuje się adres: 1 Maja 10, 62-510 Konin. Zwrot osobisty pod tym adresem jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


§ 5. Pozostałe postanowienia

 1. Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacjami Dzieł Sztuki dostępnych w Sklepie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Dzieła Sztuki.
 3. Wszystkie nazwy Dzieł Sztuki zamieszczone na stronie Sklepu  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów ustaw.
 4. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Cave.art statystyk swojej obecności i aktywności na Portalu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności użytkowników.
 5. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Cave.art korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu.
 6. Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, przy użyciu jednego ze środków porozumiewania się z Cave.art, wskazanych w § 1 powyżej. Cave.art rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. art ma prawo bez podania przyczyny, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać, czasowo lub na stałe, każdy aspekt Portalu lub Usług.
 8. art może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Portalu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Cave.art może uniemożliwić mu korzystanie z Portal i Usług, anulować jego rejestrację, lub uniemożliwić mu korzystanie z funkcji Portalu, bez powiadomienia go, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu, naruszył prawa Cave.art lub osoby trzeciej albo jego działania są podejmowane w celu przestępczym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Cave.art nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 10. Każde z poniższych zachowań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Portalu:
  1. brak poszanowania prywatności lub poglądów innych użytkowników;
  2. korzystanie z Portalu do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem;
  3. podszywanie się pod inną osobę;
  4. wysyłanie spamu;
  5. naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób;
  6. publikowanie materiałów które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące, czy fałszywe;
  7. publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.
 1. Poprzez wysłanie wiadomości do Cave.art, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Portalu lub poza nim, przyznaje się Cave.art na czas użytkowania Portalu, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencję na używanie – w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych, obecnie lub do materiałów przygotowywanych opracowanych w przyszłości.
 2. Użytkownik korzystając z Portalu udostępnia mu prawa do materiałów mu przekazanych i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia.
 3. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Cave.art.
 4. art szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby robić to samo. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ( “DMCA”), której tekst można znaleźć na stronie United States Copyright Office pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Cave.art będzie niezwłocznie odpowiadać na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które zostały należycie mu zgłoszone. Cave.art wyłączy lub usunie konta Użytkowników, którzy naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że zawartość opublikowana w Serwisie została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o podanie Cave.art następujących informacji:
  1. Należy zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone lub w przypadku wielu dzieł należy dostarczyć ich listę.
  2. Należy wskazać miejsce materiału, którego prawa autorskie zostały naruszone, a następnie wskazać miejsce, w którym znajduje się on w Serwisie Cave.art.
  3. Należy podać imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail.

  W treści zawiadomienia należy zawrzeć następujące oświadczenia:
  “Oświadczam, że zakwestionowane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo (np. dozwolonego użytku).”
  “Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są prawdziwe oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że jestem właścicielem lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa na mocy praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone. “
  Zawiadomienie zawierające wszystkie powyższe elementy należy przesłać droga e-mailową na adres info@cave.art.
  Cave.art wszystkie takie zawiadomienia traktuje poważnie, a więc osoba, które je przesyła może być odpowiedzialna za szkody (w tym koszty prawne i opłaty sądowe), jeśli fałszywie informuje, że treść narusza prawa autorskie. W związku z tym, jeśli nie jesteś pewien, czy opublikowany materiał narusza Twoje prawa autorskie, możesz zasięgnąć porady adwokata.

 5. Korzystając z Portalu przyjmujesz do wiadomości, że Cave.art ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania materiałów umieszczonych w Portalu w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi innymi przepisami, zasadami, lub wytycznymi. Niezależnie od tego prawa, Cave.art nie dokonuje przeglądu wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu. Cave.art zastrzega sobie prawo do edytowania, ujawniania, odmowy zamieszczania, żądania usunięcia lub usunięcia dowolnego materiału, w całości lub w części, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli jest to konieczne do wykonania jakiegokolwiek prawa, na wniosek regulacji rządowych lub agencji, lub według własnego uznania, jeśli materiały te są niewłaściwe lub naruszają niniejszy Regulamin. Cave.art nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu z powodu wykonania lub niewykonania powyższych działań.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2023 roku.
 7. Cave.art zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Cave.art, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Portalu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 8. Spory mogące wyniknąć na tle świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zapytań, sprzedaży towarów w ramach prowadzonego sklepu internetowego, jak również ze stosowania niniejszego Regulaminu, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Cave.art. W przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, zastosowanie znajduje właściwość określona w przepisach obowiązującego prawa, przy czym Klient taki ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: uokik.gov.pl, oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

 

tam gdzie: * – należy wprowadzić indywidualnie właściwe dane.

 

.kontakt

Masz pytania, wątpliwości. Skontaktuj się z nami.