Statute

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania z strony internetowej Cave.art  (Fundacja “Cave.art”). Osoby zarejestrowane w Serwisie („Użytkownicy”) mają obowiązek zaakceptować brzmienie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz respektować ich postanowienia. Jeśli jesteś osobą, która nie jest zarejestrowana i nie zgadzasz się z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu uprzejmie prosimy o jego opuszczenie. Cave.art zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza ich akceptację.

§1 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi („Usługi”) świadczone drogą elektroniczną:
  1. Kupno oraz sprzedaż dzieł sztuki za pośrednictwem Serwisu
  2. Prezentacja dzieł sztuki za pośrednictwem Serwisu
  3. Rejestracja Użytkowników w celu kupna lub sprzedaży dzieł sztuki
  4. Udostępnianie treści przez użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem
  5. Wysyłanie newslettera zawierającego treści związane z Serwisem
 2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
 3. Informacje o modyfikacjach są publikowane na stronie internetowej Cave.art i nie stanowią zmiany Regulaminu.
 4. Cave.art zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.

§2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Cave.art świadczy Usługi na rzecz swoich Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Cave.art ze swoimi Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.
 5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Cave.art na skorzystanie z danej Usługi.
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ww. rozporządzeniem.
 7. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na adres info@cave.art.
 9. Rezygnacja, o której mowa w ust. 8, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

§3 Korzystanie z usług

 1. Strona internetowa Cave.art jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, na wszystkich urządzeniach z dostępem do internetu. Cave.art zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu Cave.art w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Cave.art następujących treści:
  1. Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Cave.art lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Cave.art nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Serwisu Cave.art, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
  4. Cave.art zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.
  5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Cave.art ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

§4 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Sposób realizacji zamówienia:
  1. Złożenie zamówienia. Sprzedaż dzieł sztuki Cave.art prowadzi za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o swojej ofercie sprzedaży Cave.art  zamieszcza na stronie https://cave.art Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https//cave.art: 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: ⋅ wyboru dzieła sztuki, ⋅ wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), ⋅ wyboru sposobu płatności. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Cave.art: ⋅ Podawane są w Euro, ⋅ Zawierają podatek VAT ⋅ Cena podana przy każdym dziele sztuki jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, ⋅ po złożeniu zamówienia doliczane jest 5% wartości transakcji, wynikające z droit de suite (autorskiego prawa majątkowego), każdorazowo przekazywane bezpośrednio artyście. Cave.art zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  1. Sposób dostawy Zamówiony towar zostaje wysłany kurierem do klienta. Nazwa kuriera zostanie podana po złożeniu zamówienia na podany adres mailowy.
  2. Termin przygotowania zamówienia. Termin przygotowania zamówienia od czasu realizacji zamówienia jest dla każdego dzieła indywidualny, informacje o wysyłce znajdują się w opisie każdego dzieła.
  3. Termin dostawy przez kuriera. Termin dostawy przez firmę kurierską wynosi od 1 – 5 dni.
  4. Koszt transportu/wysyłki dla każdej z oferowanych opcji. Wysyłka na terenie Polski jest darmowa / wg obowiązującego cennika ?? Koszty wysyłki za granicę są podawane automatycznie przy wypełnieniu adresu do wysyłki w formularzu zamówienia.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podawania przyczyny w terminie 100 dni od dnia zakupu.
 2. Procedura zwrotów. Klient, od daty doręczenia dzieła, ma 100 dni na podjęcie ostatecznej decyzji. W razie rezygnacji z zakupu, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Cave.art mailowo lub telefonicznie. Cave.art wskaże adres, na który dzieło ma być odesłane.
 3. Procedura reklamacji.
  1. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych zakupionego towaru, klient może złożyć reklamację pisząc na adres email: shop@cave.art
  2. Reklamacje zostają rozpatrywane w przeciągu 3 dni.
  3. Szkody powstałe w trakcie transportu. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadają widoczne szkody opakowania lub zawartości, należy to zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową z Cave.art na adres shop@cave.art W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Cave.art przez adres e-mail.
  4. Niezgodość przedmiotu z umową. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłaszać Cave.art w okresie do 2 lat od daty jego zakupu.
 4. Procedura ochrony danych osobowych. Cave.art  jest Administratorem Danych Osobowych Klienta. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Składając zamówienie w Cave.art, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Cave.art oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Cave.art. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane Klienta będą udostępniane firmom obsługującym płatności, które są również Administratorami Danych Osobowych. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Klienta danych osobowych, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Administrator stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez sklep https://cave.art danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 5. Dostępne formy płatności. Gdy Klient zdecyduje się na zakup towaru, wystarczy, że kliknie na “Złóż zamówienie”, a następnie na ekranie pojawią się dostępne formy płatności: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem T-Pay oraz PayPal.

§5 Własność

 1. Treści, strony i usługi Serwisu są chronione prawem Polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem moralnym, prawem do prywatności i prawem do wizerunku ( „Prawa własności intelektualnej”). Cave.art i jego Użytkownicy zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do opublikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez korzystanie z Serwisu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Serwisu.

§6 Administrowanie Serwisem

 1. Cave.art ma prawo bez podania przyczyny, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać, czasowo lub na stałe, każdy aspekt Serwisu lub Usług.
 2. Cave.art może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Serwisu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Cave.art może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu i Usług, anulować jego rejestrację, lub uniemożliwić mu korzystanie z funkcji serwisu, bez powiadomienia go, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszył prawa Cave.art lub osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Cave.art nie będzie ponosiła jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§7 Prawa Cave.art do materiałów osób trzecich

 1. Poprzez wysłanie wiadomości do Cave.art, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Serwisu lub poza nim, przyznaje się Cave.art na czas użytkownika Serwisu, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencję na używanie (w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych), kopiowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, przesyłanie, modyfikowanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz każde inne wykorzystywanie wszelkich pomysłów i oryginalnie przesłanych materiałów w dowolnym celu i we wszystkich sposobach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu udostępnia mu prawa do materiałów mu przekazanych i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia.
 3. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Serwisowi.

§8 Polityka praw autorskich

 1. Cave.art szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby robić to samo. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ( “DMCA”), której tekst można znaleźć na stronie United States Copyright Office pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Cave.art będzie niezwłocznie odpowiadać na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które zostały należycie mu zgłoszone. Cave.art wyłączy lub usunie konta Użytkowników, którzy naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że zawartość opublikowana w Serwisie została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o podanie Cave.art następujących informacji:
  1. Należy zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone lub w przypadku wielu dzieł należy dostarczyć ich listę.
  2. Należy wskazać miejsce materiału, którego prawa autorskie zostały naruszone, a następnie wskazać miejsce, w którym znajduje się on w Serwisie Cave.art.
  3. Należy podać imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail. W treści zawiadomienia należy zawrzeć następujące oświadczenia: “Oświadczam, że zakwestionowane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo (np dozwolonego użytku).” “Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są prawdziwe oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że jestem właścicielem lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa na mocy praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone. ” Zawiadomienie zawierające wszystkie powyższe elementy należy przesłać droga e-mailową na adres info@cave.art. Cave.art wszystkie takie zawiadomienia traktuje poważnie, a więc osoba, które je przesyła może być odpowiedzialna za szkody (w tym koszty prawne i opłaty sądowe), jeśli fałszywie informuje, że treść narusza prawa autorskie. W związku z tym, jeśli nie jesteś pewien, czy opublikowany materiał narusza Twoje prawa autorskie, możesz zasięgnąć porady adwokata.
 2. Korzystając z Serwisu przyjmujesz do wiadomości, że Cave.art ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania materiałów umieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminami oraz wszelkimi innymi przepisami, zasadami, lub wytycznymi. Niezależnie od tego prawa, Cave.art nie dokonuje przeglądu wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie. Cave.art zastrzega sobie prawo do edytowania, ujawniania, odmowy zamieszczania, żądania usunięcia lub usunięcia dowolnego materiału, w całości lub w części, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli jest to konieczne do wykonania jakiegokolwiek prawa, na wniosek regulacji rządowych lub agencji, lub według własnego uznania, jeśli materiały te są niewłaściwe lub naruszają niniejszy Regulamin. Cave.art nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu z powodu wykonania lub niewykonania powyższych działań.

§9 Niedozwolone zachowania Użytkowników

 1. Każde z poniższych zachowań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu bez uprzedzenia:
  1. Brak poszanowania prywatności lub poglądów innych użytkowników.
  2. Korzystanie z Cave.art do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem.
  3. Podszywanie się pod inną osobę.
  4. Wysyłanie spamu.
  5. Naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób.
  6. Publikowanie materiałów które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące, czy fałszywe.
  7. Publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Cave.art zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: ⋅ Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących ⋅ Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Serwisie ⋅ Zmiany w ofercie Cave.art
 2. W przypadku zmian Regulaminu Cave.art  powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie Cave.art.
 4. Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza Cave.art.
 5. Cave.art nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.
 6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Cave.art w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Serwisu będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Cave.art.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeks Cywilny.

.kontakt

Masz pytania, wątpliwości. Skontaktuj się z nami.